Railway Stations

Get further information about mainland China’s railway stations (covering the 31 mainland provinces / autonomous regions / municipalities only).

MAJOR CITIES

 • Beijing
 • Shanghai

NORTH AND NORTHEAST CHINA

 • Beijing
 • Heilongjiang
 • Jilin
 • Liaoning
 • Tianjin
 • Inner Mongolia

NORTHWEST CHINA

 • Xinjiang
 • Ningxia
 • Qinghai
 • Gansu
 • Shaanxi

SOUTHWEST CHINA

 • Tibet
 • Sichuan
 • Chongqing
 • Guizhou
 • Yunnan

NORTH AND EAST CHINA

CENTRAL AND SOUTHEAST CHINA

 • Hubei
 • Hu’nan
 • Jiangxi
 • Zhejiang
 • Fujian

SOUTH CHINA

 • Guangxi
 • Hainan
 • Guangdong

Leave a comment

Your email address will not be published.